Reklamačný poriadok internetového obchodu eshop.rtvs.sk

platný pre tovar predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy

 

1          Úvodné ustanovenia

1.1.      Media RTVS, s. r. o. so sídlom Mýtna 1, 817 55 Bratislava, IČO: 35 967 871, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 38558/B (ďalej len „predávajúci“) v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý obsahuje informácie o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, mieste, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

1.2       Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom pred kúpou (objednaním) tovaru, pričom uzatvorením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa súčasťou tohto zmluvného vzťahu stávajú aj ustanovenia uvedené v tomto reklamačnom poriadku, ak ďalej nie je uvedené inak.

1.3       Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predávaný na základe spotrebiteľskej zmluvy, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim, ktorý má postavenie spotrebiteľa. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak kupujúci nemá postavenie spotrebiteľa, tak sa uplatnia príslušné ustanovenia právneho predpisu, ktorý je rozhodný pre daný právny vzťah.

1.4       V prípade rozporu medzi podmienkami záruky vyznačenými v záručnom liste tovaru a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku majú ustanovenia uvedené v záručnom liste tovaru prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku. V prípadoch, kde to povaha objednaného/zakúpeného tovaru umožňuje, vydá predávajúci kupujúcemu namiesto záručného listu doklad o kúpe tovaru.

 

2          Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, ak ďalej nie je ustanovené inak.

2.2       Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.3       Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V prípade takéhoto tovaru je záručná doba 12 mesiacov.

2.4       Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí vo vydanom záručnom liste.

2.5       Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný subjekt, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

2.6       Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

2.7       Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

3          Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia)

3.1       Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho na adrese Media RTVS, s. r. o., Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise.

3.2       Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie (napr. email), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

3.3       Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný:

  1. predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho,
  2. predložiť originál záručného listu, ak si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom,
  3. odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar za účelom posúdenia reklamovaných vád resp. vybavenia reklamácie.

 

4          Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady predaného tovaru

4.1       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

4.2       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.3       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.4       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4.5       Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Opätovným vyskytnutím sa vady po oprave sa rozumie tá istá vada, ktorá sa po dvoch opravách vyskytla znovu, dôsledkom čoho nie je možné tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní tovaru.

4.6       Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový tovar.

4.7       Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

4.8       Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

 

5          Spôsob vybavenia reklamácie

5.1       Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.2       Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka (najmä právo na opravu vadného tovaru, výmenu vadného tovaru, právo odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru) a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v zmysle bodu 5.1 tohto článku reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.3       Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.4       Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5       Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6       Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.7       Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa príslušného právneho predpisu o zodpovednosti za škodu spôsobenú závadným výrobkom.

 

6          Alternatívne riešenie sporu

6.1       V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

6.2       Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je sprístupnený na stránke webového sídla www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

7          Záverečné ustanovenia

7.1       Tento reklamačný poriadok platí na zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v znení účinnom v deň kúpy tovaru od predávajúceho kupujúcim.

7.2       Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny reklamačného poriadku je splnená umiestnením na stránke webového sídla www.eshop.rtvs.sk, pričom zmenené ustanovenia reklamačného poriadku sa neuplatnia na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia reklamačného poriadku na stránke webového sídla www.eshop.rtvs.sk.

7.3       Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 15.9.2020 a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce znenie reklamačného poriadku.

 

V Bratislave 15.9.2020

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Produkt bol pridaný do košíka