Štatút súťaže na sociálnych sieťach: facebookovej stránke „E-shop RTVS“ a na Instragrame „eshop_rtvs“

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá propagačných / marketingových súťaží organizovaných na sociálnych sieťach Facebook a Instagram prostredníctvom stránok / profilov „E-shop RTVS“ a „eshop_rtvs“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

Sociálne siete www.facebook.comwww.instagram.com budú v texte ďalej označované iba ako „Facebook“ a „Instagram“.

 

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Media RTVS, s.r.o., so sídlom Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 967 871, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 38558/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“). Kontaktné údaje: eshop@rtvs.sk
 2. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná spoločnosťou Facebook alebo Instagram, a teda spoločnosť Facebook ani Instagram nemajú voči účastníkom súťaže žiadne záväzky.

 

II. Účel súťaže

 1. Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu vyhlasovateľa súťaže na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, ako aj jeho výrobkov/produktov.
 2. Súťaž je spravidla vyhlásená a oznámená prostredníctvom zverejneného príspevku alebo statusu na Facebook stránke / Instagrame vyhlasovateľa súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“), pričom každý súťažný príspevok bude vyhlásený samostatne, podľa potrieb a zámerov vyhlasovateľa súťaže s označením jeho trvania a ostatných základných pravidiel súťaže.
 3. Vyhlasovateľ súťaže usporadúva spotrebiteľskú súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, pričom táto nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

III. Trvanie súťaže

 1. Termín konania súťaže je uvedený v príslušnom súťažnom príspevku prostredníctvom profilu vyhlasovateľa súťaže na Facebooku alebo Instagrame .

 

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže a miesto konania súťaže

 1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, s doručovaciu adresou na území Slovenskej republiky, a ktorá zároveň splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).
 3. Účastník súťaže musí mať po celú dobu konania súťaže aktívny svoj osobný facebookový alebo instagramový profil. V prípade zániku facebookového / instagramového profilu účastníka súťaže z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť účastník vyhlasovateľom súťaže zo súťaže vylúčený.
 4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka súťaže, u ktorého bude mať podozrenie, že tento účastník dosiahol účasť v súťaži podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže.

 

V. Priebeh súťaže

 1. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť nasledovnými spôsobmi: uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo splnením iných určených podmienok uvedených v súťažnom príspevku, ako napríklad pridaním fotografie s produktom z e-shopu. Konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku, v ktorom bude zverejnená súťažná úloha ako aj podmienky.
 2. Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo jedným označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 3. V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 4. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku a nie je zo súťaže vylúčený podľa čl. IV ods. 4 tohto štatútu.
 5. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 6. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 7. Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca súťaže bude vyžrebovaný náhodným výberom pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže, ak v súťažných podmienkach nie je uvedené inak.

 

VI. Výhra a jej odovzdanie

 1. Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.
 2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho oznámenie o výhercovi, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval prostredníctvom súkromnej správy na Facebook stránke „E-shop RTVS“ alebo Instagram profile „eshop_rtvs“. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto odseku o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
 3. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej správy.
 4. Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje. Vyhlasovateľ súťaže neručí za nedoručenie, stratu alebo poškodenie výhry počas poštovej prepravy.
 5. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 6. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve a že im nevzniká právo výhru reklamovať. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

 

VII. Osobitné ustanovenia

 1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo im osobou blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 2. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke „E-shop RTVS“ či Instagram profile „eshop_rtvs“ alebo oznámenie o výhre zaslané výhercom správou za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 3. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
 4. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
 5. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 6. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke „E-shop RTVS“ alebo Instagram profile „eshop_rtvs“.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo prípadne fotografia, za účelom účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a zaslania výhry. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi, t. j. po dobu trvania súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v súťaži a z odovzdania a realizácie výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.
 2. Účastník súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce zo zákona a z GDPR, t.j. najmä právo na:
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať,
 • od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
 • opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
 1. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR môže požadovať výkon vyššie uvedených práv prostredníctvom e-mailu eshop@rtvs.sk alebo písomne na adrese Media RTVS, s.r.o., so sídlom Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovenská republika.
 2. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo úplné zrušenie súťaže ako aj na zmenu jej pravidiel, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu podmienok je vyhlasovateľ súťaže povinný zverejniť na Facebook stránke „E-shop RTVS“ alebo Instagram profile „eshop_rtvs“. V prípade zmeny tohto Štatútu je vyhlasovateľ súťaže povinný zverejniť aktualizované znenie tohto Štatútu na internetových stránkach vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetovej stránke vyhlasovateľa či na príslušnom profile na sociálnej sieti, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok súťaže akceptuje.
 2. Tento štatút je zverejnený na stránke eshop.rtvs.sk a je uložený u vyhlasovateľa súťaže.
 3. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.
 4. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom vyhlasovateľa súťaže a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

 

V Bratislave, dňa 7.6.2021

Produkt bol pridaný do košíka