Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu Rozhlasu a televízie Slovenska

 

1          Všeobecné ustanovenia 

1.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri zakúpení tovaru v internetovom obchode prevádzkovanom na doméne eshop.rtvs.sk (ďalej len „internetový obchod“).

1.2       Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je Media RTVS, s. r. o. so sídlom Mýtna 1, 817 55 Bratislava, IČO: 35 967 871, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 38558/B (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje predávajúceho sú: poštová adresa: Media RTVS, s. r. o., Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, e-mail: eshop@rtvs.sk, tel. č. +421 2 6061 3584, IBAN: SK50 1100 0000 0029 4909 5260.

1.3       Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

1.4       Pri nákupe audiokníh sa tieto všeobecné obchodné podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania audiokníh.

2          Informácie o tovare

2.1       Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2       Prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

2.3       V internetovom obchode sú zverejnené aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2.4       Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

3          Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1       Kupujúci môže realizovať objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára bez potreby registrácie alebo prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode.

3.2       Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, jeho množstvo, spôsob platby a doručenia. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať prípadne zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Odoslanie objednávky kupujúcim predávajúcemu sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“).

3.3       Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávaní tovaru. Toto potvrdenie sa považuje za prijatie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Potvrdenie je odosielané automaticky po doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej aj ako „kúpna zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Prílohou potvrdenia o doručení objednávky sú aktuálne všeobecné obchodné podmienky predávajúceho. Predávajúci doručuje potvrdenie o doručení objednávky na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci zadal pri objednávaní tovaru. Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii kupovaného tovaru, údaje o cene tovaru a spôsobe jej úhrady, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (názov, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

3.4       Ak niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, môže zaslať kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky zaslaným predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.5       Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou zaslanou na emailovú adresu predávajúceho, ktoré sú uvedené v čl. 1 bode 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.6       V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o doručení objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

3.7       Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si uhrádza sám kupujúci. Predávajúci využíva na kontakt s kupujúcimi prostriedky diaľkovej komunikácie so základnou sadzbou.

3.8       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od už uzatvorenej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

4          Platobné podmienky

4.1       Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť (i) kartou prostredníctvom služby CardPay, (ii) prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v zálohovej faktúre, ktorá tvorí prílohu potvrdenia o doručení objednávky, (iii) formou platby na dobierku pri dodaní tovaru alebo (iv) v hotovosti pri osobnom odbere. V prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy audiokniha v nehmotnom elektronickom formáte, úhrada kúpnej ceny formou platby na dobierku nie je možná.

4.2       Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške, a to spôsobom uvedeným v bode 4.1 týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

4.3       Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad dostane kupujúci elektronicky ale aj v tlačenej podobe spolu s dodávaným tovarom a tento daňový doklad zároveň slúži ako dodací a záručný list.

4.4       V prípade platby prostredníctvom služby CardPay postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4.5       V prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 5 dní od doručenia zálohovej faktúry, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu v tejto lehote, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

4.6       V prípade platby na dobierku pri dodaní tovaru je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

5          Dodacie podmienky

5.1       Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada formou platby na dobierku pri dodaní tovaru. Predávajúci zvyčajne expeduje tovar, ktorý je skladom, do 3 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada formou platby na dobierku pri dodaní tovaru. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré predávajúci nevie ovplyvniť a pre ktoré nebude možné dodať kupujúcemu objednaný tovar (zvyčajne okolnosti vyššej moci) predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania tovaru. Ak kupujúci prejaví súhlas s dodaním tovaru v navrhovanom náhradnom termíne, je predávajúci povinný dodať tovar v tejto dodatočnej lehote. Ak kupujúci nesúhlasí s dodaním tovaru navrhovanom náhradnom termíne, má kupujúci a predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v dodatočnej lehote odsúhlasenej kupujúcim, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.2       Tovar bude kupujúcemu dodaný na adresu v Slovenskej republike alebo Českej republike, ktorú uviedol v objednávke. Tovar dodáva predávajúci priamo alebo prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, a. s., kuriérske spoločnosti a pod.). Tovar si môže kupujúci prevziať aj osobne v priestoroch predávajúceho (budova Slovenského rozhlasu) na Mýtnej 1 v Bratislave (ďalej len „výdajné miesto“) v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod. Voľba spôsobu dodania sa určuje pri objednávaní tovaru. V prípade dodania audiokníh v nehmotnom elektronickom formáte, bude audiokniha dodaná kupujúcemu elektronickou formou na ním uvedenú e-mailovú adresu, a to bezodkladne po úhrade kúpnej ceny.

5.3       V prípade, že si kupujúci zvolí osobné prevzatie tovaru vo výdajnom mieste, predávajúci oznámi kupujúcemu, čas kedy bude tovar k dispozícii na osobné prevzatie vo výdajnom mieste. Tento čas nebude dlhší ako 30 pracovných dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Tovar, ktorý je skladom, je zvyčajne k dispozícii na prevzatie vo výdajnom mieste do 3 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak si kupujúci tovar neprevezme vo výdajnom mieste v lehote 15 pracovných dní od kedy mu predávajúci oznámil, že tovar je k dispozícii na osobné prevzatie vo výdajnom mieste, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.4       Náklady na dodanie tovaru, v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru, sú uvedené v objednávke kupujúceho a potvrdení o doručení objednávky. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.5       Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nevyhnutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.6       Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek jeho poškodenia toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré nasvedčuje neoprávnené otvorenie zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.7       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

6          Vrátenie tovaru – odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy

6.1       Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu v postavení spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“), má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je 14 dní od dňa prevzatia tovaru. Táto lehota je zachovaná, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej kúpnej zmluve (objednávke) dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.2       Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v bode 6.1 týchto všeobecných obchodných podmienok.

6.3       Spotrebiteľ, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 3. c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 4. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 6. f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
 7. g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 8. h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s jeho výslovným súhlasom a zároveň vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.4       Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle spotrebiteľ na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1 bode 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci potvrdí spotrebiteľovi prijatie takéhoto formulára.

6.5       Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

6.6       Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom ako ich prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6.7       Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6.8       Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar zaslal späť predávajúcemu.

6.9        Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený. Zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy a počítačový softvér, ktoré boli predané v ochrannom obale, je nevyhnutné vrátiť s nerozbaleným ochranným obalom.

 

7          Nároky z vadného plnenia

7.1       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 1. a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 2. b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 3. c) tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. d) je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 5. e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.2       Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú spotrebiteľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.3       Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.4       Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.5       V prípade výskytu vady môže spotrebiteľ predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 1. a) ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť bezplatné odstránenie vady tovaru alebo výmenu tovaru za nový tovar, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 2. b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.6        Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak

 1. a) má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 2. b) nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave,
 3. c) nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

7.7       Predávajúci prijíma reklamácie po telefonickej, alebo e-mailovej dohode na poštovej adrese predávajúceho uvedenej v čl. 1 bode 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.   Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.8       Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný ho poučiť o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7.9       Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.10      Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

7.11       Ďalšie práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady, v prípade tovaru predávaného na základe spotrebiteľskej zmluvy, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim, ktorý má postavenie spotrebiteľa, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

7.12       Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za vady v prípade predaja tovaru na základe spotrebiteľskej kúpnej zmluvy riadia ustanoveniami § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.13       Ak kupujúci nemá postavenie spotrebiteľa, tak sa práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za vady spravujú príslušnými ustanoveniami právneho predpisu, ktorý je rozhodný pre daný záväzkovo-právny vzťah.

 

8          Zákaznícky účet

8.1       Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

8.2       Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.

8.3       Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

8.4       Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

8.5       Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.6       Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

 

9          Doručovanie

9.1       Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

9.2       Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v čl. 1 bode 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke alebo v zákazníckom účte.

 

10          Alternatívne riešenie sporov

10.1       Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na príslušný súd.

10.2       K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je sprístupnený na stránke webového sídla www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

10.3       Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

10.4       Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

11          Ochrana osobných údajov

11.1       Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa doručenia tovaru, emailová adresa, telefónne číslo a číslo účtu (IBAN) za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim. Predávajúci ich spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich internetový obchod a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné a na účely plnenia kúpnej zmluvy nevyhnutné.

11.2       Kupujúci pri registrácii realizovanej za účelom zriadenia zákazníckeho účtu udeľuje predávajúcemu súhlas na spracúvanie osobných údajov kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa doručenia tovaru, emailová adresa, telefónne číslo a história objednávok za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné a na účely zriadenia a prevádzkovania zákazníckeho účtu nevyhnutné. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, pričom jeho odvolanie bude mať za následok zrušenie zákazníckeho účtu.

11.3       Kupujúci pri zadávaní objednávky alebo pri registrácii realizovanej za účelom zriadenia zákazníckeho účtu môže udeliť predávajúcemu súhlas na zasielanie marketingových informácií predávajúceho o jeho produktoch, službách a aktivitách kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu. Tento súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

11.4       V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má kupujúci práva, ktoré sú uvedené v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré predávajúci zverejnil na webovom sídle https://www.rtvs.org/media-rtvs a s ktorými sa kupujúci oboznámil TU. Kupujúci pri zadávaní objednávky alebo pri registrácii realizovanej za účelom zriadenia zákazníckeho účtu potvrdzuje oboznámenie sa s týmito zásadami.

 

12          Záverečné ustanovenia

12.1       Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2       Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

12.3       Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

12.4       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

12.5       Prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy a reklamačný poriadok predávajúceho.

12.6       Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.9.2020.

 

Aktualizované v Bratislave 8.10.2020

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Produkt bol pridaný do košíka